Là m?t c?ng ty chuyên v? web v?i R?T NHI?U tài kho?n hosting (và ?? “host” khách hàng c?a mình, + chúng t?i có v? s? d? án ph? và mu?n th? nghi?m ??), chúng t?i có y t??ng khá hay v? vi?c ?i?u gì xác ??nh m?t nhà cung c?p web hosting hàng ??u.

Chúng t?i ?? xem qua t?t c? các tài kho?n hosting (l?u tr?) c?a chúng ta, phan tích web host nào ho?t ??ng t?t cho Vi?t Nam, và web nào kh?ng ho?t ??ng t?t (cùng ly do t?i sao). Sau ?ó chúng t?i ?? quy?t ??nh l?p trang so sánh chuyên sau này ?? chia nh?ng gì ?? khám phá. Xin m?i th??ng th?c!

?? tham kh?o nhanh, d?a trên nh?ng ?ánh giá c?a chúng t?i, ?ay là 3 nhà cung c?p web hosting t?t nh?t cho Vi?t Nam:

 1. Hostinger Viet Nam – Web Hosting h?ng nh?t toàn di?n
 2. HostPapa – Web Host h?ng nhì
 3. SiteGround – Web Hosting giàu kinh nghi?m

Hosting t?t nh?t Vi?t Nam 2020

 

1. Hostinger – Web Hosting h?ng nh?t toàn di?n

www.hostinger.vn

Hostinger Logo

Giá: VN?14.875
Dung l??ng ? ??a: 10 GB
H? tr?: Live Chat

Hostinger là m?t trong nh?ng c?ng ty web hosting phát tri?n nhanh nh?t, và h? có ly do chính ?áng. H? cung c?p các d?ch v? hosting ch?t l??ng c?c k? cao cho Vi?t Nam, v?i chi phí ch? b?ng m?t ph?n nh? so v?i các ??i th? c?nh tranh.

Kh?ng ng?c nhiên khi k? t? lúc b?t ??u vào n?m 2004, h? ?? có h?n 29 tri?u ng??i dùng ??ng ky. V?i ch? VN?14.875/th, ta ???c 10GB dung l??ng ? ??a SSD, SSL mi?n phí, h? tr? khách hàng 24/7/365, và m?t s? tính n?ng mi?n phí khác. Giá tr? mà h? cung c?p khá ?n t??ng!

?i?u chúng t?i th?t s? thích chính là cách h? c? c?u quá trình thi?t l?p m?t tài kho?n m?i và ?ay là thi?t l?p tr?n tru nh?t mà chúng t?i ???c tr?i nghi?m cho ??n nay. Các b??c tu?n t? li?n m?ch cho ??n khi b?n có m?t trang live v?i WordPress ?? cài ??t t? lúc nào kh?ng hay, s?n sàng ?? upload n?i dung và hình ?nh.

?ó là m?t quá trình nh?p m?n ???c can nh?c m?t cách nghiêm túc!

Khi nói ??n hi?u su?t, ngoài 7(!) ??a ?i?m server (máy ch?) c?a h? ? kh?p th? gi?i, h? dùng các ? c?ng SSD, caching c?p server, b?o v? DDOS, caching plugin tùy ch?nh, th?i gian ho?t ??ng 99.9%… Và n?u b?n th?t s? mu?n t?n d?ng t?c ?? cho trang c?a mình nhi?u nh?t có th? thì thêm m?t CDN là tuy?t v?i, cho dù khách truy c?p c?a b?n ??n t? ?au.

Các server c?a h? ??t t?i M?, Singapore, V??ng qu?c Anh, Hà Lan, Lithuania, Brazil, và Indonesia.

H? cung c?p nh?ng lo?i hosting sau: Shared hosting (lo?i dùng chung mà h?u h?t m?i ng??i ??u c?n), VPS, Cloud hosting, WordPress hosting, và email hosting. Và trong tr??ng h?p c?n thi?t, h? c?ng bán tên domain (tên mi?n), m?t n?i ?? mua m?i th? c?n cho trang web c?a b?n.

Các gói shared hosting c?a h? b?t ??u t? VN?14.875/th (gi?m giá l?n). H? c?ng cung c?p b?o ??m 30 ngày hoàn ti?n, m?t ?i?u quá d? dàng theo ghi nh?n c?a chúng t?i!

?u

 • R?t d? thi?t l?p
 • Hi?u su?t tuy?t v?i
 • V? cùng ph?i ch?ng
 • M?ng l??i server toàn c?u

Khuy?t

 • Kh?ng áp d?ng
NH?N GI?M GIá

 

 

2. HostPapa –Web Host h?ng nhì

hostpapa.com

HostPapa Logo

Giá: USD $2.95
Dung l??ng ? ??a: 100 GB
H? tr?: ?i?n tho?i, Live Chat, Ticket

M?c dù th??ng hi?u c?a h? có th? c?n tác ??ng ??i chút, các d?ch v? mà Hostpapa cung c?p thì r?t ??nh! 100 GB dung l??ng v?i ch? $2.95 là m?t món h?i, c?ng h?y ??m b?o xét ??n m?c ?? ph?c v? khách hàng mà b?n nh?n ???c, và th?m chí b?o ??m 30 ngày hoàn ti?n.

D? nhiên, h? có trình cài ??t 1 cú click cho t?t c? các c?ng c? xay d?ng trang yêu thích c?a b?n hay các h? th?ng qu?n ly n?i dung nh? WordPress, Joomla… B?n c?ng ???c tên domain mi?n phí, ch?ng ch? SSL mi?n phí, và chuy?n ??i trang mi?n phí t? host c? n?u c?n. N?u c?n nh?m ??n th? tr??ng n??c ngoài nh? chau ?u hay chau á, b?n có th? d? dàng tích h?p CloudFlare CDN ?? có th?i gian t?i t?t cho dù khách truy c?p ?ang ? ?au. Th?i gian ho?t ??ng (uptime) c?a h? c?ng r?t ?áng tin c?y v?i h?u nh? kh?ng có th?i gian ch?t.

D?ch v? h? tr? khách hàng ho?t ??ng 24/7 và ph?n ?ng khá nhanh, và hi?n nhiên h?y xét ??n chi phí th?p! H? c?ng có th? tr? giúp chuy?n ??i trang.

??i v?i các d?ch v? web hosting, HostPapa cung c?p shared hosting (dùng chung), reseller hosting (bán l?i), VPS hosting và WordPress hosting, c?ng nh? các d?ch v? thi?t k?, G Suite, và h? tr? tích h?p Office 365. Nói nghiêm túc, n?u b?n có ngan sách thì h? kh?ng làm b?n th?t v?ng.

Các gói shared hosting c?a h? có giá t? $2.95 m?i tháng.

?u

 • Dung l??ng ? ??a r?t nhi?u
 • Các d?ch v? c?ng thêm
 • H? tr? t?t 24/7
 • Tên domain mi?n phí
 • B?o ??m 30 ngày hoàn ti?n

Khuy?t

 • Kh?ng áp d?ng
VàO XEM TRANG

 

 

3. SiteGround – Web Hosting giàu kinh nghi?m

www.siteground.com

SiteGround logo

Giá: USD $6.99
Dung l??ng ? ??a: 10 GB
H? tr?: ?i?n tho?i, Live Chat, Ticket

SiteGround là m?t tay ch?i kh?ng l? trong gi?i hosting. T? d?ch v? h? tr? khách hàng ph?n h?i c?c nhanh, v?i th?i gian ph?n h?i 10 phút ??i v?i ticket h? tr?, cho ??n các thi?t l?p server WordPress ???c t?i ?u hóa giúp WP ho?t ??ng r?t tr?n tru, h? n?i tr?i v?i chuyên m?n c?a mình!

Gi?ng nh? ?a s? các nhà cung c?p web hosting, h? cung c?p m?t vài tính n?ng mi?n phí thú v? nh? SSL, tên domain mi?n phí, và chuy?n ??i trang mi?n phí.

H? c?ng ???c WordPress khuyên dùng (r?t ít c?ng ty hosting làm ???c ?i?u này! D? nhiên, h? có th? gi?i quy?t h?u nh? b?t k? CMS hay trình xay d?ng trang web nào b?n giao cho h?).

V? hi?u su?t, h? kh?ng ch? cung c?p SSD hosting cho t?c ?? nhanh h?n, mà h? th?m chí còn xay d?ng m?t in-house caching plugin cho các trang WordPress ???c g?i là SuperCacher ?? ph?c v? các trang c?a b?n nhanh nh?t có th?.

H? có các trung tam d? li?u ? M?, V??ng qu?c Anh, Hà Lan và Singapore. Và c?ng nh? Hostinger, h? c?ng cung c?p b?o ??m 30 ngày hoàn ti?n và b?o ??m th?i gian ho?t ??ng 99.9%.

B?o m?t c?a h? c?ng ?áng ???c hoan nghênh, b?i h? xay d?ng m?t h? th?ng b?o m?t tùy ch?nh liên t?c rà soát các trang và theo d?i nh?ng nguy c? ti?m ?n, ??m b?o t?t c? các server và tài kho?n s?ch nh?t có th?.

H? có 3 gói hosting, gói ph?i ch?ng nh?t có giá t? ch? $6.99/tháng!

?u

 • Than thi?n v?i ng??i dùng
 • Các tính n?ng b?o m?t ?n t??ng
 • Nhi?u trung tam d? li?u kh?p th? gi?i
 • Hi?u su?t tuy?t v?i

Khuy?t

 • Chi phí gia h?n h?i cao
 • Chi phí b?ng USD
VàO XEM TRANG

 

 

4. Kinsta – Hosting WordPress ???c qu?n ly t?t nh?t

kinsta.com

kinsta logo

Giá: USD $30
Dung l??ng ? ??a: 10 GB
H? tr?: Live Chat, Ticket

N?u b?n ?ang tìm d?ch v? hosting WordPress ???c qu?n ly t?t nh?t thì Kinsta là ch?n l?a hay nh?t trong lúc này. H? host các c?ng ty l?n nh? FreshBooks, Ubisoft, và Tripadvisor. H? có các gói giá c?nh tranh ??n ng?c nhiên, và d?ch v? h? tr? th?t s? kh?ng gì sánh ???c.

C? s? h? t?ng c?a h? ch?y trên Google cloud c?c nhanh và ?áng tin c?y (d? nhiên v?i b?o ??m 99.9% th?i gian ho?t ??ng), có h?n 20 ??a ?i?m kh?p th? gi?i ?? b?n ch?n l?a (bao g?m m?t server ??t t?i V??ng qu?c Anh). H? g?n ?ay c?ng thêm DB t?i ?u hóa t? ??ng và các tính n?ng self-healing PHP, và d? nhiên, h? h? tr? phiên b?n PHP m?i nh?t.

?? t?ng hi?u su?t h?n n?a, h? có m?t in-house caching plugin ?? ph?c v? trang nhanh nh?t có th?, và tích h?p v?i KeyCDN ?? có th?i gian t?i nhanh kh?p th? gi?i.

??i v?i b?o m?t, h? cung c?p b?o v? DDOS, ch?n GeoIP, d? nhiên, t??ng l?a Google Cloud, và nhi?u n?a. Và ngay c? khi trang b? hack, h? s? giúp b?n s?a mi?n phí.

Có r?t nhi?u ?i?u chúng ta ch?a bàn lu?n, ch?ng h?n nh? h? th?ng backup c?a h?, ch?ng ch? SSL, theo d?i th?i gian ho?t ??ng… nh?ng t?i ngh? b?n ?? n?m ???c ?i?m chính r?i.

Các gói c?a h? có giá t? $30 m?i tháng, bao g?m 1 trang và 10 GB dung l??ng SSD.

N?u b?n có ngan sách, ?ay là nh?ng ng??i b?n có th? tin t??ng giao phó WP c?a mình!

?u

 • N?n t?ng Google Cloud
 • Bulletproof security
 • H? tr? tuy?t v?i
 • B?o ??m 30 ngày hoàn ti?n

Khuy?t

 • Chi phí
VàO XEM TRANG

 

 

5. A2 Hosting – Reseller Web Hosting t?t nh?t

www.a2hosting.com

A2 Hosting logo

Giá: USD $3.92
Dung l??ng ? ??a: Kh?ng gi?i h?n
H? tr?: ?i?n tho?i, Live Chat, Ticket

A2 Hosting t??ng t? v?i c? SiteGround l?n Hostinger… server nhanh, ti?p c?n toàn c?u, h? tr? tuy?t v?i, dung l??ng ? ??a kh?ng gi?i h?n. Và m?c dù kh?ng có ?? xu?t chính th?c t? WordPress nh?ng hi?u su?t c?a h? v?i các trang WP thì tuy?t v?i.

Các gói c? b?n c?a h? khá nhanh và cung c?p nh?ng tính n?ng c?ng thêm thú v? nh? ch?ng ch? SSL mi?n phí, quét tìm các v? hack ti?m tàng mi?n phí, chuy?n ??i trang mi?n phí, nhi?u ??a ?i?m server… D? nhiên, t?t c? nh?ng ?i?u này ?i cùng v?i b?o ??m th?i gian ho?t ??ng 99.9%.

Các gói Turbo là n?i s? vi?c tr? nên th?t s? thú v?. Các gói Turbo kh?ng ch? có ít ng??i dùng h?n ? m?i web server, c? b?n cung c?p nhi?u ngu?n l?c h?n cho m?i tài kho?n, mà còn cung c?p h? th?ng caching khá m?nh v?i các gi?i pháp caching khác nhau cho nh?ng c?ng c? xay d?ng web chính nh? WordPress và Magento.

A2 Hosting cung c?p nhi?u lo?i web hosting, t? shared hosting, WP hosting và reseller hosting, cho ??n VPS và các gói hosting dành riêng.

H? c?ng cung c?p 3 gói hosting, gói web hosting r? nh?t c?a h? b?t ??u v?i ch? USD $2.96 m?i tháng (giá ban ??u là $7.99/tháng).

?u

 • Các server ? M?, chau ?u và Singapore
 • Dung l??ng ? ??a kh?ng gi?i h?n
 • B?o ??m hoàn ti?n b?t c? khi nào

Khuy?t

 • Chi phí b?ng USD
VàO XEM TRANG

 

 

6. GreenGeeks

www.greengeeks.com

GreenGeeks logo

Giá: USD $2.95
Dung l??ng ? ??a: Kh?ng gi?i h?n
H? tr?: ?i?n tho?i, Live Chat, Ticket

Greengeeks có nhi?u trung tam d? li?u kh?p th? gi?i, h? tr? r?t t?t, và th?m chí cung c?p b?ng th?ng r?ng và dung l??ng ? ??a kh?ng gi?i h?n v?i m?i gói. ?i?u làm cho GreenGeeks ??c bi?t chính là h? tr? l?i g?p 3 l?n cho s? tiêu th? n?ng l??ng th?ng qua n?ng l??ng gió và ?ay là ?i?u r?t tuy?t v?i!

Trong ph?m vi các tính n?ng c? th? cho các d?ch v? web hosting c?a h?, nh? ?? ?? c?p tr??c ?ay, h? cung c?p dung l??ng ? ??a kh?ng gi?i h?n cho ngay c? gói c? b?n nh?t, có d?ch v? h? tr? khách hàng 24/7, cung c?p b?o ??m 99.9% th?i gian ho?t ??ng trên m?ng, và c?ng nh? SiteGround, b?o ??m 30 ngày hoàn ti?n n?u b?n kh?ng hài lòng! H? c?ng h? tr? v?n ?? chuy?n ??i trang.

Khi nói ??n hi?u su?t, h? t?i ?a hóa t?c ?? b?ng cách cung c?p SSD hosting, tích h?p CDN mi?n phí v?i Cloudflare, HTTP/2, và h? tr? PHP7. H? th?m chí xay d?ng h? th?ng caching c?a riêng mình ???c g?i là PowerCacher ?? t?n d?ng hi?u su?t nhi?u nh?t có th?.

??i v?i các gói hosting, h? cung c?p shared hosting th?ng th??ng, WordPress hosting, và Reseller hosting.

Gói hosting r? nh?t c?a h? có giá ch? t? USD $2.95 m?i tháng (gi?m t? $9.95).

?u

 • Siêu xanh
 • Dung l??ng ? ??a kh?ng gi?i h?n
 • Nhi?u trung tam ho?t ??ng kh?p th? gi?i
 • D?ch v? khách hàng t?t

Khuy?t

 • Kh?ng áp d?ng
VàO XEM TRANG

 

 

7. Cloudways

www.cloudways.com

cloudways

Giá: USD $7
Dung l??ng ? ??a: 25 GB
H? tr?: ?i?n tho?i, Live Chat, Ticket

Cloudways ??a cloud hosting (l?u tr? ?ám may) lên m?t t?m cao m?i! Các ho?t ??ng tri?n khai g?n nh? t?c thì và kh? n?ng m? r?ng tuy?t v?i… và ngoài ra còn h? tr? k? thu?t khá nhanh.

V?i h?n 25 trung tam d? li?u, tr?i nghi?m ng??i dùng t?t, hi?u su?t tuy?t v?i + th?i gian ho?t ??ng qua các web server c?a Amazon, DigitalOcean, Google, Vultr, và KYUP… nh?ng tên tu?i này ?ang tái ??nh hình ngành cloud hosting.

Nói v? hi?u su?t, ly do t?i sao h? r?t gi?i kh?ng ch? là vì h? dùng m?t s? nhà cung c?p t?t nh?t hi?n có, và h? tr? nh?ng v?n ?? nh? các server h? tr? PHP7, HTTP/2, và SSD hosting.

H? c?ng ?? xay d?ng m?t s? h? th?ng tùy ch?nh ?? t?ng hi?u su?t h?n n?a, ngoài b?ng ?i?u khi?n tùy ch?nh tuy?t v?i c?a h?. ??i v?i các trang WordPress, h? có Breeze caching plugin, và r?i có trình xay d?ng trang Magento, h? có Full Page Cache tích h?p s?n. H? hi?n nhiên bi?t mình ?ang làm gì!

V? ph??ng di?n b?o m?t, h? c?ng khá ?n t??ng. V?i các b?c t??ng l?a chuyên d?ng và xác th?c hai y?u t?, h? r?t nghiêm túc v?i v?n ?? b?o m?t.

Gói web hosting th?p nh?t c?a h? có giá t? USD $7 m?i tháng.

?u

 • Cloud hosting hi?u su?t cao
 • R?t d? m? r?ng
 • Các trung tam d? li?u kh?p th? gi?i

Khuy?t

 • Yêu c?u nhi?u k? n?ng k? thu?t
 • Chi phí b?ng USD
VàO XEM TRANG

 

 

8. HostGator

hostgator.com

HostGator logo

Giá: USD $2.75
Dung l??ng ? ??a: Kh?ng gi?i h?n
H? tr?: ?i?n tho?i, Live Chat, Ticket

HostGator là m?t tên tu?i k? c?u trong ngành, h? c?c k? lau ??i và có R?T NHI?U khách hàng. H? c?ng có giá v? cùng ph?i ch?ng, nh?ng khi s? d?ng d?ch v? c?a h? thì t?t c? ch? ?N, kh?ng t?, kh?ng xu?t s?c, ch? là ?n.

Nh?ng m?t l?n n?a, dung l??ng ? ??a kh?ng gi?i h?n v?i ch? $2.75/tháng kh?ng ph?i là t?. H? c?ng cung c?p SSL mi?n phí, domain mi?n phí trong m?t n?m, và ??m b?o th?i gian ho?t ??ng server 99.9%.

D?ch v? h? tr? thì c?ng ?? t?t, v?i các ch?n l?a g?m ?i?n tho?i, live chat, và ticket h? tr?. H? c?ng có r?t nhi?u video h??ng d?n ?? làm cho tr?i nghi?m c?a b?n d? dàng nh?t có th?.

HostGator có nh?ng gói website hosting nh? sau: Shared hosting, WordPress hosting, cloud hosting, reseller, VPS, và các server chuyên d?ng.

H? c?ng có 2 web server ? M?, và m?t ? ?n ??.

Các gói web hosting dùng chung c?a h? có giá ch? t? $2.75/tháng.

?u

 • R?
 • Giá tr? t?t
 • Kh?ng gi?i h?n ??a ch? email

Khuy?t

 • Ch?t l??ng d?ch v? còn có th? t?t h?n
VàO XEM TRANG

 

 

9. Bluehost

www.bluehost.com

BlueHost logo

Giá: USD $3.95
Dung l??ng ? ??a: 50 GB
H? tr?: ?i?n tho?i, Live Chat, Ticket

Bluehost ?? có th?i gian h?n lo?n ??i chút trong vài n?m qua. H? v?n ??ng ??u cu?c ch?i, sau ?ó ???c EIG mua l?i, s? vi?c tu?t d?c, ?ánh giá c?a khách hàng ?? kh?ng còn quá tích c?c n?a… nh?ng 2 n?m qua, h? ?ang c? g?ng c?t l?c ?? xoay chuy?n tình hình, và hi?n t?i h? ?? quay l?i v?i hosting t?t, d?ch v? khách hàng tuy?t v?i, và hi?u su?t t??ng ??i t?t. H? r?t n?i ti?ng và ???c s? d?ng b?i R?T NHI?U trang web ngày nay.

Nh?ng n? l?c g?n ?ay c?a h? ?? cho h? ch? ??ng ?? c?nh tranh trong gi?i web hosting l?n n?a! Khi nói ??n các d?ch v? hosting, h? cung c?p shared hosting, cloud hosting, WP hosting, VPS, và hosting chuyên d?ng. T?t c? ??u ?i cùng các tính n?ng th?ng th??ng và th?i gian ho?t ??ng t?t.

H? ??c bi?t gi?i ??i v?i hosting các trang WordPress, và có các tính n?ng c?ng thêm chuyên dành cho các cài ??t WP, ?? ??m b?o hi?u su?t tr?n tru nh?t có th?.

??i v?i h? tr? khách hàng, h? có m?i th? t? c? s? ki?n th?c r?ng, ticket h? tr?, live chat, h? tr? qua ?i?n tho?i, và th?m chí video h??ng d?n n?u c?n. H? c?ng ?? xay d?ng b?ng ?i?u khi?n qu?n ly tùy ch?nh khá d? s? d?ng.

Các gói hosting c?a h? có giá t? USD $3.95 m?i tháng.

?u

 • Giàu kinh nghi?m
 • M?c giá c?nh tranh
 • Dung l??ng ? ??a r?t nhi?u

Khuy?t

 • Uy tín kh?ng ?n ??nh
 • Chi phí b?ng USD
VàO XEM TRANG

Làm th? nào ?? tìm nhà cung c?p d?ch v? l?u tr? web t?t nh?t

Cho dù b?n ?ang trong quá trình thi?t k? l?i web, xay d?ng l?i th??ng hi?u ho?c ch? c? g?ng ??a m?t trang m?i tr?c tuy?n, thì b?n ch?c ch?n b?n s? g?p ph?i m?t vài trình ch?n. ??a trang web c?a b?n lên m?ng và ch?y theo cách b?n mu?n có th? là ?i?u ?áng làm, nh?ng có r?t nhi?u c?ng vi?c khó kh?n b?n s? c?n ph?i gi?i quy?t trên con ???ng ?ó.

hosting

Ngoài vi?c thi?t k? và xay d?ng trang web c?a b?n (s? d?ng CMS tùy ch?nh ho?c ph? bi?n nh? WordPress), b?n c?ng s? c?n ph?i quy?t ??nh n?i và cách l?u tr?.

Quy?t ??nh này liên quan ??n vi?c l?a ch?n gi?a các c?ng ty l?u tr? web khác nhau và các lo?i hình l?u tr? có s?n ?? l?u tr? m?t trang web t?i Vi?t Nam. Có nhi?u gói l?u tr? khác nhau cho b?n l?a ch?n, nh?ng ?? ??a ra l?a ch?n t?t nh?t có l?i cho b?n, cho trang web c?a b?n (cho dù ?ó là blog, trang web th??ng m?i ?i?n t? ho?c trang web kinh doanh nói chung) và ng??i dùng c?a trang web, b?n s? c?n hi?u s? khác bi?t gi?a các lo?i hình l?u tr? mà b?n có th? g?p trong quá trình tìm ki?m.

?? giúp b?n trong nhi?m v? ??c bi?t này, chúng t?i ?? li?t kê các lo?i hình l?u tr? khác nhau bên d??i và các tính n?ng b?n nên tìm hi?u.

Các lo?i hình L?u tr? web t?i Vi?t Nam

L?u tr? chia s?

L?u tr? chia s? là m?t trong nh?ng lo?i l?u tr? web ph? bi?n nh?t cho các trang web và d? án có quy m? nh?, vì nó ???c phan lo?i là l?u tr? web giá r?. Các d? án nh? bao g?m các doanh nghi?p ??a ph??ng, blog, trang web cá nhan, v.v. ?ay là nh?ng trang web kh?ng dành cho l?u l??ng truy c?p cao, do ?ó, kh?ng c?n ph?i có kh? n?ng h? tr? kh?i l??ng nh? v?y.

Cách th?c ho?t ??ng c?a lo?i l?u tr? web giá r? này là do m?t nhà cung c?p cung c?p cùng m?t kh?ng gian trên cùng m?t máy ch? cho nhi?u ng??i dùng khác nhau. ?i?u này ??a ra nhi?u h?n ch?, nh?ng nh?ng h?n ch? này kh?ng ?nh h??ng ??n h?u h?t các trang web nh?, khi?n ?ay tr? thành m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho nh?ng n? l?c ?ó.

web hosts

M?t l?i ích khác c?a lo?i l?u tr? web này là giá th?p h?n cho ng??i mua. Ph?n l?n các nhà cung c?p d?ch v? l?u tr? chia s? c?ng cung c?p các trình cài ??t 1 l?n nh?p cho WordPress, Joomla, Drupal và các h? th?ng qu?n ly n?i dung khác. ?ay ch?c ch?n là d?ch v? l?u tr? web t?t nh?t cho các doanh nghi?p nh?.

L?u tr? VPS (Máy ch? riêng ?o)

Ki?u l?u tr? này cho phép b?n truy c?p vào Máy ch? riêng ?o. L?u tr? VPS có nhi?u ?i?m chung v?i l?u tr? chia s? nh?ng ít h?n ch? h?n và t? do h?n khi nói ??n kh?ng gian máy ch?.

?i?m gi?a hoàn h?o gi?a l?u tr? chia s? giá r? và l?u tr? máy ch? chuyên d?ng ??t ti?n ?ó là, l?u tr? VPS cung c?p cho b?n m?t ph?n kh?ng gian máy ch? tách bi?t v?i ph?n còn l?i c?a kh?ng gian máy ch? mà ng??i dùng khác s? s? d?ng, do ?ó, b?n có th? s? d?ng kh?ng gian máy ch? c?a mình mà kh?ng b? ?nh h??ng b?i trang web c?a ng??i dùng khác.

M?t gi?i pháp l?u tr? web giá c? ph?i ch?ng mang l?i s? linh ho?t h?n so v?i l?u tr? chia s?, l?u tr? VPS là m?t l?a ch?n ph? bi?n cho l?u tr? web t?i Vi?t Nam.

L?u tr? máy ch? chuyên d?ng

B?n có m?t trang web l?n và ?ang tìm ki?m m?t gi?i pháp l?u tr? web? N?u v?y, l?u tr? máy ch? chuyên d?ng có th? là l?a ch?n ly t??ng cho b?n. Cho phép ng??i dùng truy c?p vào toàn b? máy ch?, ?ay th??ng là s? l?a ch?n l?u tr? c?a các trang web l?n, l?u tr? nhi?u th?ng tin và t?o ra l?u l??ng truy c?p cao.

Các trang web nh? th? m?c b?t ??ng s?n, các trang web th??ng m?i ?i?n t? l?n, v.v., có th? giúp ng??i dùng s? d?ng gói l?u tr? máy ch? chuyên d?ng ch?y trang web và cung c?p cho ng??i dùng tr?i nghi?m m??t mà nh?t t? trang web hi?u su?t cao c?a h?.

?ám may l?u tr?

L?u tr? ?ám may ?? t?ng ?áng k? v? m?c ?? ph? bi?n trong nh?ng n?m g?n ?ay vì tính linh ho?t c?a nó. L?u tr? ?ám may giúp ng??i dùng d? dàng m? r?ng ho?c gi?m kh? n?ng c?a trang web c?a h?, c?ng nh? tính s?n có c?a các tài nguyên h? ?ang nh?n ???c.

B?i vì lo?i hình này ly t??ng cho c? trang web l?n và nh? và vì ?ay c?ng là ph??ng th?c l?u tr? web an toàn h?n nhi?u vì nó ph? thu?c vào m?t s? máy thay vì ch? m?t, nên l?u tr? ?ám may mang l?i nhi?u l?i ích cho ng??i dùng.

L?u tr? ??i ly

L?u tr? ??i ly là m?t lo?i l?u tr? web trong ?ó nhà phát tri?n web mua m?t l??ng kh?ng gian máy ch? ?áng k? ?? bán l?i cho khách hàng mà h? phát tri?n trang web.

Gi?i pháp này ly t??ng cho các khách hàng có nhà phát tri?n web ch?m sóc trang web cho h?, vì nó cho phép nhà phát tri?n ki?m soát nhi?u h?n ?? có th? ??m b?o trang web ho?t ??ng bình th??ng.

N?u b?n ?ang làm vi?c v?i m?t nhà phát tri?n web, h?y xem h? có gi?i pháp l?u tr? web nào cho trang web mà h? ?ang t?o cho b?n kh?ng, ch?ng h?n nh? gi?i pháp l?u tr? ??i ly.

L?u tr? web t?i Vi?t Nam: Các tính n?ng quan tr?ng c?n can nh?c

Khi nói ??n l?u tr? web ? Vi?t Nam, có r?t nhi?u lo?i hình l?u tr? web b?n có th? ch?n tr??c khi ??a trang web c?a mình lên m?ng. Tuy nhiên, th?t kh?ng may, ?ó kh?ng ph?i là quy?t ??nh khó kh?n cu?i cùng mà b?n s? ph?i ??a ra.

Sau khi b?n xác ??nh lo?i hình l?u tr? web phù h?p v?i nhu c?u c?a mình, b?n s? c?n b?t ??u so sánh các tính n?ng c? th?.

Khi so sánh nhi?u nhà cung c?p d?ch v? l?u tr? web mà b?n có th? ??ng ky tr?c tuy?n, thì ?ay là m?t s? y?u t? b?n nên xem xét:

V? trí máy ch?

Dù b?n có tin hay kh?ng thì v? trí th?c t? c?a máy ch? ?nh h??ng ??n th?i gian t?i c?a trang web c?a b?n. Máy ch? càng g?n v? m?t ??a ly v?i ng??i dùng ?ang c? truy c?p trang web c?a b?n, thì h? s? càng có th? truy c?p trang nhanh h?n.

Tuy nhiên, n?u máy ch? g?n nh?t v?i b?n ho?c ng??i dùng mà b?n mong mu?n h? truy c?p là m?t máy ch? thi?u s?c m?nh ?áng k?, thì t?t nh?t b?n nên tìm máy ch? g?n nh?t v?i b?n và có l??ng tài nguyên và ?? tin c?y h?p ly.

server location map

Tóm l?i, mi?n là máy ch? ho?t ??ng g?n, ho?c ? Vi?t Nam (và ?ó là m?t máy ch? t?t), thì b?n s? ?n th?i!

B? nh?

?i?u t? nh?t x?y ra là b?n ??ng ky m?t nhà cung c?p d?ch v? l?u tr? web và phát hi?n ra r?ng h? kh?ng cung c?p cho b?n dung l??ng l?u tr? mà trang web c?a b?n yêu c?u.

?i?u này ??c bi?t ?úng n?u b?n ?ang nh?m ??n vi?c ?i?u hành m?t trang web th??ng m?i ?i?n t?. Ki?m tra kh?ng gian l?u tr? mà nhà cung c?p cung c?p v?i gói b?n ?ang xem xét ??ng ky tr??c khi b?n cam k?t v?i b?t c? ?i?u gì, ?? ??m b?o r?ng gi?i pháp c?a h? phù h?p v?i nhu c?u c?a trang web c?a b?n.

Th?i gian ho?t ??ng

?i?u quan tr?ng là tát c? ng??i dùng ph?i truy c?p ???c trang web c?a b?n vào t?t c? các gi? trong ngày và ?êm, và r?t cu?c thì ?ó là ?i?u mà b?n tr? ti?n. ?? th?c hi?n ?i?u ?ó, các nhà cung c?p web c? g?ng cung c?p s? li?u th?ng kê th?i gian ho?t ??ng t?t nh?t có th?. Chúng t?i b?t ??u theo d?i c? th?i gian ho?t ??ng và th?i gian ph?n h?i t?ng th? cho các nhà cung c?p d?ch v? l?u tr? l?n.

Tra c?u m?t s? l?i ch?ng th?c c?a khách hàng cho nhà cung c?p mà b?n ?ang can nh?c ?? tìm tr?i nghi?m th?c s? mà nh?ng ng??i khác ?? nh?n ???c t? các d?ch v? c?a h? khi xem xét th?i gian ho?t ??ng.

T?c ??

Ngoài v? trí th?c t? c?a máy ch?, cách các máy ch? web ??nh c?u hình máy ch? c?ng có tác ??ng l?n ??n t?c ?? t?i.

Các y?u t? ?nh h??ng ??n hi?u su?t và t?c ?? t?ng th? là tài nguyên CPU và b? nh? ???c phan b? cho m?i tài kho?n, s? l??ng trang web mà máy ch? cho phép trên m?i máy ch?, giao di?n máy ch? ??i v?i PHP (PHP 7+ là ?i?u b?t bu?c ngày nay), kh? n?ng ghi vào b? nh? ??m phí máy ch?, và nhi?u th?ng tin khác.

Server speed

Thu?t ng? này có th? h?i quá k? thu?t, nh?ng nh?ng ?i?u chính c?n tìm là CPU và phan b? tài nguyên b? nh? + s? mi?n ???c phép trên m?i máy ch?.

CDN (M?ng phan ph?i n?i dung)

CDN là m?t m?ng l??i máy ch? kh?ng l? trên toàn th? gi?i mang phiên b?n ???c l?u trong b? nh? ??m c?a trang web c?a b?n. Ly do chính ?? có CDN g?n vào trang web c?a b?n là ?? t?i ?a hóa t?c ?? t?i b?t k? khách truy c?p ??n t? ?au. Các l?i ích khác c?a vi?c có CDN bao g?m b?o v? ch?ng l?i các cu?c t?n c?ng DDOS và gi?m t?i tài nguyên c?a máy ch? g?c.

R?t nhi?u máy ch? web ph?i ch?n tích h?p khá li?n m?ch v?i CloudFlare, cung c?p CDN mi?n phí. ?ay ch?c ch?n m?t ?i?u ?áng ?? ki?m tra.

Ch?ng ch? SSL

SSL là ch? vi?t t?t c?a L?p c?ng b?o m?t, nó là ch? “s” trong https, và có th? th?y ???c qua hình chi?c khóa trên h?u h?t các trình duy?t hi?n ??i, cho th?y trang web b?n ?ang truy c?p là an toàn.

Ch?ng ch? SSL ???c s? d?ng ?? m? hóa vi?c chuy?n d? li?u gi?a trang web c?a b?n và khách truy c?p. T?i th?i ?i?m này, có ch?ng ch? SSL là ?i?u b?t bu?c ??i v?i m?i trang web (kh?ng ch? các c?a hàng th??ng m?i ?i?n t?).

SSL sertificates

Nó làm cho khách truy c?p tin tr??ng trang web c?a b?n, và khi?n h? có nhi?u kh? n?ng mua hàng, n?u ?ó là m?c tiêu c?a trang web c?a b?n. M?t máy ch? web t?t nên cung c?p ch?ng ch? SSL mi?n phí. Trên th?c t?, th?i ?i?m chúng ta th?y m?t nhà cung c?p d?ch v? l?u tr? tính phí cho ch?ng ch? SSL c? b?n, thì ?i?m s? t?ng th? c?a h? s? gi?m m?nh.

C?ng có nhi?u lo?i ch?ng ch? SSL khác nhau, nh? Xác th?c m? r?ng (EV SSL), Xác th?c t? ch?c (OV SSL) và Xác th?c tên mi?n (DV SSL). DV SSL là phiên b?n c? b?n.

H? tr?

H? tr? là m?t y?u t? thi?t y?u c?a b?t k? d?ch v? nào, cho dù ?ó là l?u tr? web hay kh?ng. Tuy nhiên, l?u tr? web là m?t ?i?u có th? c?c k? khó kh?n n?u b?n kh?ng thành th?o và có kinh nghi?m trong l?nh v?c ?ó, khi?n vi?c h? tr? tr? nên c?n thi?t h?n.

B?n ph?i lu?n ??m b?o r?ng b?t k? nhà cung c?p nào b?n ??ng ky ??u cung c?p d?ch v? h? tr? qua ?i?n tho?i và trò chuy?n tr?c ti?p cho khách hàng và th?m chí b?n có th? mu?n ???c h? tr? 24/7 ?? b?n có th? nh?n h? tr? b?t c? khi nào b?n c?n.

Sao l?u

B?n mu?n ??m b?o r?ng th?ng tin b?n l?u tr? trên trang web c?a b?n lu?n an toàn và b?o m?t. Do ?ó, vi?c sao l?u là r?t quan tr?ng.

H?u h?t các nhà cung c?p web s? th??ng xuyên sao l?u th?ng tin c?a b?n và l?u tr? th?ng tin ?ó cho b?n, vì v?y, th?t kh?n ngoan khi xem xét m?c ?? th??ng xuyên h? làm ?i?u này và cách h? kh?i ph?c d? li?u c?a b?n n?u có nhu c?u.

Ngoài ra, h?y ki?m tra xem s? t?n bao nhiêu ti?n ?? tri?n khai l?i phiên b?n c? c?a trang web. ??i khi vi?c này mi?n phí, ??i khi kh?ng.

B?ng th?ng

B?ng th?ng c?a trang web s? ?nh h??ng r?t nhi?u ??n cách th?c trang ho?t ??ng. Cho dù trang web c?a b?n nh? hay l?n, b?n mu?n ch?c ch?n r?ng trang có quy?n truy c?p vào các tài nguyên mà nó c?n ?? cung c?p tr?i nghi?m t?t nh?t cho ng??i dùng.

Tra c?u b?ng th?ng trang web mà? b?n s? ???c phan b? v?i nhà cung c?p b?n ?ang can nh?c ?? ??m b?o r?ng b?n có ?? b?ng th?ng.

S? l??ng tên mi?n/trang web ???c phép

Tra c?u xem nhà cung c?p b?n ?ang can nh?c s? cho phép b?n dùng bao nhiêu mi?n ?? l?u tr? trên kh?ng gian máy ch? mà b?n tr? ti?n. Cho dù b?n ngh? r?ng b?n s? mu?n l?u tr? nhi?u h?n m?t trang web hay kh?ng, thì b?n lu?n có quy?n t? do làm ?i?u ?ó n?u b?n quy?t ??nh trong t??ng lai.

Và nghe thì có v? h?i ph?c t?p, nh?ng b?n ch? c?n th?c hi?n t?ng b??c m?t. Th?m chí có th? t?o m?t b?ng tính và ghi l?i t?t c? các th?ng s? k? thu?t c?a các c?ng ty l?u tr? web t?t nh?t. Nh? ?ó, b?n có ???c m?t cái nhìn t?ng quan d? dàng.

 

L?u tr? mi?n cho Vi?t Nam

Tr??c khi chúng ta b?t ??u, h?y làm r? m?t s? khái ni?m. Trong khi nhi?u ng??i ?ang tìm ki?m và h?i v? các d?ch v? l?u tr? tên mi?n hàng ??u, nh?ng l?u tr? tên mi?n th?c s? kh?ng ph?i là m?t khái ni?m c? th?.

Thu?t ng? này là s? k?t h?p gi?a “tên mi?n” và “l?u tr? web”. H?u h?t m?i ng??i ám ch? vi?c l?u tr? tên mi?n nói chung là vi?c thi?t l?p trang web, và ?ó là url ho?c tên mi?n.

Vì chúng t?i ?? xem xét các d?ch v? l?u tr? web hàng ??u c?a chúng t?i cho Vi?t Nam, nên chúng t?i s? nói v? các nhà ??ng ky tên mi?n t?t nh?t k? t? bay gi?.

Tên mi?n là gì?

Tên mi?n là các bí danh ch? và s? ???c s? d?ng ?? truy c?p các trang web. N?u kh?ng có tên mi?n, vi?c truy c?p các trang web s? ch? có th? th?c hi?n b?ng cách nh?p ??a ch? IP c?a chúng vào thanh trình duy?t (ví d?: 192.168.2.10). May m?n thay cho chúng ta, tên mi?n ?? ???c phát minh ?? thay th? ??a ch? IP và giúp vi?c duy?t web d? dàng h?n r?t nhi?u.

domain name registrars

Ví d?: 192.168.2.10 có th? tr? thành Google.com, ?i?u ?ó th?t tuy?t v?i ph?i kh?ng. ?i?u này có ngh?a là b?t c? tên mi?n nào b?n mua, thì tên ?ó th?c s? là m?t m?t n? cho ??a ch? IP bên d??i.

Nhà ??ng ky tên mi?n và c? quan ??ng ky tên mi?n là gì?

Nhà ??ng ky tên mi?n là các c?ng ty ???c phép qu?n ly vi?c ??t tên mi?n Internet và gán ??a ch? IP cho các tên mi?n ?ó. Các nhà ??ng ky ph?i do c? quan ??ng ky tên mi?n c?p cao (gTLD) ho?c c? quan ??ng ky tên mi?n c?p cao nh?t (ccTLD) c?ng nh?n.

C? quan ??ng ky là các c?ng ty c?p cao nh?t ph?i ?y thác vi?c bán ??ng ky tên mi?n. B?t c? khi nào m?t tên mi?n ???c bán cho khách hàng, nhà ??ng ky ph?i th?ng báo cho c? quan ??ng ky ?? gi? tên mi?n.

R?t nhi?u máy ch? l?u tr? c?ng là ??i ly c?a các nhà ??ng ky tên mi?n, có ngh?a là b?n có th? ??ng ky l?u tr? web và l?y m?t tên mi?n cùng c?ng ty, ?i?u này giúp b?n d? dàng thi?t l?p trang web c?a mình.

Và ?ó là toàn b? h??ng d?n này, hy v?ng b?n th?y có ích!

Y eso es todo en relación a esta guía, ?espero que haya ayudado!